แจ้งย้าย url ระบบโดยไปที่
https://www.aru.ac.th/myadmin